Vår Integritetspolicy

IT-bemanning värnar om dina personuppgifter och din personliga integritet och det är viktigt för oss att du känner dig trygg med vår behandling av dina personuppgifter. I och med behandlingen av dina personuppgifter arbetar vi ständigt med att personuppgifterna alltid ska vara skyddade och behandlas i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning, Dataskyddsförordningen (GDPR) samt internapolicies. Transparens är viktigt för oss och vi vill vara öppna med hur vi behandlar dina personuppgifter från början till slut.

I denna policy som avser integritet och dataskydd beskrivs hur IT-bemanning samlar in, behandlar och lagrar dina personuppgifter. I denna integritetspolicy beskrivs hanteringen av personuppgifter som samlas in i olika sammanhang och kontakter med IT-bemanning. Policyn beskriver även de rättigheter du har enligt GDPR. Det är viktigtatt du tar del och förstår Integritetspolicyn och hur du kan påverka behandlingen av dina personuppgifter.

Personuppgiftsansvarig
IT-bemanning AB, org.nr 556840-6028 (”IT-bemanning”) Jakobsbergsgatan 7, 111 44 Stockholm, är personuppgiftsansvarig för behandling av dina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen sker i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning.

Dina personuppgifter som behandlas av IT-bemanning
När du besöker IT-bemannings hemsida kan du komma att ge IT-bemanninginformation om dig själv för att kunna använda IT-bemanningstjänster. Informationen om dig själv är nedan person- och kontaktuppgifter:

  • Namn
  • Efternamn
  • E-post
  • Telefonnummer
  • CV/Resumé
  • LinkedIn-profil
  • Länk till portfolio


Ändamål och rättslig grund för behandling av dina personuppgifter
IT-bemanningbehandlar dina personuppgifter för att uppfylla följande ändamål enligt den rättsliga grunden intresseavvägning:

  • För att hantera din förfrågan av konsulttänster av IT-bemanning
  • För att hantera din jobbansökan till IT-bemanning

För att uppfylla följande ändamål baserar IT-bemanning behandlingen av dina personuppgifter enligt den rättsliga grunden samtycke. För att IT-bemanning ska kunna erbjuda vissa funktioner och fullgöra tjänster behöver IT-bemanning ta del av personuppgifter. Om du inte lämnar dina personuppgifter har vi på IT-bemanning inte möjlighetatt uppfylla åtaganden i förhållande till dig.


Sammanställning av personuppgiftsbehandling

Ändamål
Rättslig grund
Kategorier av personuppgifter
Lagringstid
Föranmälning avseende förfrågningar och prenumerationer
Intresseavvägning
Namn, E-post
Till dess att du själv avanmäler dig från prenumerationen
För förfrågan avseende konsulttjänster och andra av IT-bemannings tjänster

Intresseavvägning

Namn, E-post, telefonnummer samt eventuell fritext


 2år

Föratt behandla jobbansökningar

Intresseavvägning

Namn, efternamn, e-post, telefonnummer, LinkedIn-profil, CV/Resumé, länk till profil/ portfolio samt eventuell fritext

 2år


Tillgång och överföring av dina personuppgifter
IT-bemanning kan komma att överföra eller dela dina personuppgifter med utvalda tredje parter såsom bolag inom samma koncern som IT-bemanning eller andra samarbetspartners. 

Om överföringar av personuppgifter sker kommer IT-bemanning att vidta rimliga tekniska, organisatoriska samt legala åtgärder för att säkerställa att personuppgifterna fortsätter vara skyddade och överförs samt behandlas i enlighet med GDPR. Överföringar av personuppgifter utanför EU och EES kommer samtidigt att baseras på lämpliga eller passande skyddsåtgärder. 

Personuppgifter kan vidare komma att lämnas ut av IT-bemanning om det är nödvändigt för att följa gällande lagkrav eller krav från myndigheter, för att tillvarata IT-bemannings rättsliga intressen eller för att upptäcka, förebygga eller uppmärksamma bedrägerier och säkerhets- eller tekniska problem.

IT-bemanning kommer aldrig att sälja dina personuppgifter till tredje part om IT-bemanning inte har ditt samtycke till det.

Lagringsperiod för personuppgifter

IT-bemanning behandlar dina personuppgifter så länge det är nödvändig och finns ett behov av att spara dem för att fullgöra de ändamål som uppgifterna samlades in för, i enlighet med denna Integritetspolicy.

Vid godkännande till att få prenumerationer på pressreleaser,kvartalsrapporter och årsredovisningar kommer IT-bemanning att behandla dina personuppgifter tills du avregistrerar dig eller meddelar IT-bemanning att du inte längre vill motta dessa. Du kan avregistrera dig via länk för avregistreringen som följer med alla utskick.

Där dina personuppgifter sparas baserat på intresseavvägning finns lagringstiderna angivna i ovan tabell. När det finns ett berättigatintresse från IT-bemanning kommer personuppgifterna sparas för att sedan vid uppfyllandet av gallringsperioden raderas.


Skydd av dina personuppgifter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning vidtar IT-bemanning de lämpliga tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder som krävs för att se till att dina personuppgifter är säkra. Det för att skydda dina personuppgifter mot obehörig eller otillåten behandling, förlust, förstöring eller skada genom olyckshändelse.IT-bemannings säkerhetsrutiner förändras i takt med ny teknik och organisatoriska säkerhetsåtgärder.


Dina rättigheter
I enlighet med gällande dataskyddslagstiftning har du rätt till att få information om vilka personuppgifter som IT-bemanning behandlar om dig. Du har även rätt att veta för vilka ändamål IT-bemanning samlar in dina personuppgifter. IT-bemanning kommer på din begäran eller på eget initiativ att rätta, avidentifiera, radera eller komplettera uppgifter som upptäckts vara felaktiga, ofullständiga eller missvisande. Du har rätt att kostnadsfritt göra en förfrågan,vid flertal eller omfattande förfrågningar kan en rimlig avgift tas ut.


Du har rätt att begära:
 i. Tillgång till dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära ett registerutdrag över den behandling som IT-bemanning genomför avseende dina personuppgifter. Du har även rätt att få en kopia av de personuppgifter som behandlas. Du har rätt att erhålla ett registerutdrag om vilka personuppgifter som finns registrerade om dig, ändamålen med behandlingen och till vilka mottagare uppgifterna har lämnats eller ska lämnas ut. Du har även rätt att i registerutdraget få information om var uppgifterna har hämtats ifrån om personuppgifterna inte har samlats in från dig och den förutsedda period under vilken uppgifterna kommer att lagras eller kriterierna som används för att fastställa denna period.

ii. Rättelse av dina personuppgifter. IT-bemanning kommer på din begäran att så snabbt som möjligt rätta de felaktiga eller ofullständiga uppgifter IT-bemanning behandlar om dig.

iii.  Radering av dina personuppgifter. Det innebär att du har rätt att begära att dina personuppgifter tas bort om de inte längre är nödvändiga för det ändamål de samlades in för. Radering av personuppgifter är dock inte en absolut rättighet då IT-bemanning fortfarande kan ha en legal grundför att behandla dina personuppgifter.

iv.  Begränsning av behandling. Det innebär att dina personuppgifter markeras så att de endast får behandlas för vissa avgränsade ändamål. Du kan bland annat begära begränsning när du anser att dina uppgifter är felaktiga och du har begärt rättelse. Under tiden uppgifternas korrekthet utreds kommer behandlingen av dem att begränsas.

 v.  Dataportabilitet. Du har under vissa förutsättningar rätt att få ut de personuppgifter som du har lämnat till IT-bemanning i ett strukturerat, allmänt använt och maskinläsbart format och har rätt att överföra dessa till en annan personuppgiftsansvarig.

Du har rätt att invända mot personuppgiftsbehandling som utförs med stöd av en intresseavvägning. Om du invänder mot sådan behandling kommer IT-bemanning enbart att fortsätta behandlingen om det finns berättigade skäl till behandlingen som väger tyngre än dina intressen. IT-bemanning kommer inte överföra dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.

Om du skulle ha några klagomål avseende IT-bemannings behandling av dina personuppgifter har du rätt att inge klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten eller annan behörig till synsmyndighet som utövar tillsyn över företags hantering av personuppgifter.

Användning av cookies
IT-bemanning använder inte kakor (cookies) på vår hemsida www.ITbemanning.se.


Uppdatering av Integritetspolicy
IT-bemanning förbehåller sig rätten att från tid till annan uppdatera Integritetspolicy. IT-bemanning kommer med rimligt varsel underrätta dig om ändringarna. Om du inte godtar ändringarna har du rätt att säga upp avtalet med IT-bemanning innan ändringarna träder ikraft. Du säger upp ditt avtal genom att maila till [email protected] och ange ”Uppsägning av avtal” i ämnesraden och med en beskrivning ange vilken tjänst avtalet avser.


Kontaktuppgifter till IT-bemanning
Har du frågor angående IT-bemannings hantering av dina personuppgifter eller om du vill utöva några av dina rättigheter kopplade till IT-bemannings hantering av dina personuppgifter, är du välkommen att kontakta oss via e-post eller brev enligt uppgifterna nedan.


IT-bemanning AB

Jakobsbergsgatan 7

111 44 Stockholm

Telefon:         +46 8 411 26 20

E-mail:        [email protected]

Internet:      www.itbemanning.se
ere

Vill du veta mer?

Jag vill ha hjälp att hitta rätt person till vår verksamhet
Jag är nyfiken på karriärmöjligheter hos IT-bemanning